График за ДЗИ и ДКИ изпити

 

З А П О В Е Д

 

5527 - 312

13 септември 2017 година

 

 

        На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.33 ал.1 т.2 от ЗПОО и чл.47 ал.5 от Наредба №3 от 15.04.2003 година за системата на оценяване и във връзка с заповеди №РД09-4141/29.08.2017 година за провеждане на държавни зрелостни изпити и №РД09-4134/29.08.2017 година за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация на Министъра на образованието и науката през учебната 2017/2018 година

 

О П Р Е Д Е Л Я М :

 

І. ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

 

 

1. СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ

 

Български език и литература        -        21.05.2018 година

Втори държавен зрелостен изпит        -        23.05.2018 година

Държавни зрпелостни изпити по желание на ученика – в периода 29.05.2018 година – 01.06.2018 година.

 

Срок за подаване на заявления – от 05.03.2018 г. до 16.03.2018 г.

 

 

2. СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ

Български език и литература        -        28.08.2018 година

Втори държавен зрелостен изпит        -        29.08.2018 година

Държавни зрпелостни изпити по желание на ученика – в периода 30.08.2018 година – 05.09.2018 година.

 

Срок за подаване на заявления – 02.07.2018 г. – 13.07.2018 г.

 

 

ІІ. ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ

 

Дати за провеждане на държавните квалификационни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване ВТОРА И ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ и срокове за подаване на заявления, както следва:

 

СЕСИЯ ЯНУАРИ

Държавен квалификационен изпит по теория – 25.01.2018 година

Държавен квалификационен изпит по практика – 22-23.01.2018 година

 

Срок за подаване на заявления – 27.12.2017 година

 

 

СЕСИЯ ЮНИ - ЮЛИ

Държавен квалификационен изпит по теория – 06.06.2018 година

Държавен квалификационен изпит по практика – 07-08.06.2018 година

 

Срок за подаване на заявления – 09.05.2018 година

 

 

 

СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ

Държавен квалификационен изпит по теория – 11.09.2018 година

Държавен квалификационен изпит по практика – 12-13.09.2018 година

 

Срок за подаване на заявления – 31.08.2018 година

 

 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на учениците за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 

 

 

       ДИРЕКТОР:_________________

                                                                / инж.Георги Аврамов /